Cách xác minh tài liệu của bạn trong nền tảng giao dịch Exness

 

Tìm hiu hướng dn tng bước đ xác minh tài liu ca bn trong phn mm giao dch ngoi hi t Vit Nam

 

 

Video Tutorials

 

 

Tp đoàn Exness là nhà môi gii tng đot gii thưởng quc tế, có giy phép ti Seychelles, Síp, Vương quc Anh và Nam Phi.

Nhóm công ty môi gii Exness bao gm: Nymstar Ltd (s đăng ký 8423606-1) được y quyn và qun lý bi FSA (Cơ quan Dch v Tài chính), s giy phép SD025.

Exness (Cy) Ltd (s đăng ký HE 293057) được y quyn và qun lý bi CySEC (y ban Chng khoán và Giao dch Síp), giy phép s 178/12. Exness (CY) Ltd vn hành trang web exness.eu.

Exness (UK) Ltd được y quyn và qun lý bi Cơ quan qun lý tài chính, s đăng ký: 730729. Exness (UK) Ltd. điu hành trang web exness.uk.

Vlerizo (Pty) Ltd được Cơ quan qun lý khu vc tài chính (FSCA) ti Nam Phi y quyn vi tư cách là Nhà cung cp dch v tài chính (FSP) vi s đăng ký 2020/234138/07 và s FSP 51024.

 

The Exness Group is an international award-winning broker, with licenses in Seychelles, Cyprus, United Kingdom and South Africa.

Exness group of brokers consists of: Nymstar Ltd (registration number 8423606-1) is authorized and regulated by FSA (Financial Services Authority), license number SD025.

Exness (Cy) Ltd (registration number HE 293057) is authorized and regulated by CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), license number 178/12. Exness (CY) Ltd operates the website exness.eu.

Exness (UK) Ltd is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority, registration number: 730729. Exness (UK) Ltd. operates the website exness.uk.

Vlerizo (Pty) Ltd is authorized by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in South Africa as a Financial Service Provider (FSP) with registration number 2020/234138/07 and FSP number 51024.

 

 

M TÀI KHON EXNESS tiêu chun & BT ĐU GIAO DCH CH VI 10 USD.

Đăng ký Tài khon Giao dch Ngoi hi TRÚNG THƯỞNG ngay hôm nay:

 

OPEN a standard EXNESS Account & START TRADING ONLY WITH 10 USD.

Sign up for the AWARD-WINNING Forex Trading Account today:

 

https://one.exness.link/a/3zbkpjqhds

 

 

 

 

Join Exness Trading or Get further info.

Leave a Comment