Cách thiết lập thiết bị đầu cuối di động MetaTrader 4 trên Android

Tìm hiu quy trình tng bước cách thiết lp thiết b đu cui di đng MetaTrader 4 trên thiết bAndroid t Vit Nam

 

Learn the step-by-step process how to set up the MetaTrader 4 mobile terminal on Android devices from Vietnam.

 

 

Video Tutorials

 

 

Tp đoàn Exness là nhà môi gii tng đot gii thưởng quc tế, có giy phép ti Seychelles, Síp, Vương quc Anh và Nam Phi.

Nhóm công ty môi gii Exness bao gm: Nymstar Ltd (s đăng ký 8423606-1) được y quyn và qun lý bi FSA (Cơ quan Dch v Tài chính), s giy phép SD025.

Exness (Cy) Ltd (s đăng ký HE 293057) được y quyn và qun lý bi CySEC (y ban Chng khoán và Giao dch Síp), giy phép s 178/12. Exness (CY) Ltd vn hành trang web exness.eu.

Exness (UK) Ltd được y quyn và qun lý bi Cơ quan qun lý tài chính, s đăng ký: 730729. Exness (UK) Ltd. điu hành trang web exness.uk.

Vlerizo (Pty) Ltd được Cơ quan qun lý khu vc tài chính (FSCA) ti Nam Phi y quyn vi tư cách là Nhà cung cp dch v tài chính (FSP) vi s đăng ký 2020/234138/07 và s FSP 51024.

 

The Exness Group is an international award-winning broker, with licenses in Seychelles, Cyprus, United Kingdom and South Africa.

Exness group of brokers consists of: Nymstar Ltd (registration number 8423606-1) is authorized and regulated by FSA (Financial Services Authority), license number SD025.

Exness (Cy) Ltd (registration number HE 293057) is authorized and regulated by CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), license number 178/12. Exness (CY) Ltd operates the website exness.eu.

Exness (UK) Ltd is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority, registration number: 730729. Exness (UK) Ltd. operates the website exness.uk.

Vlerizo (Pty) Ltd is authorised by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in South Africa as a Financial Service Provider (FSP) with registration number 2020/234138/07 and FSP number 51024.

 

 

M TÀI KHON EXNESS tiêu chun & BT ĐU GIAO DCH CH VI 10 USD.

Đăng ký Tài khon Giao dch Ngoi hi TRÚNG THƯỞNG ngay hôm nay:

https://one.exness.link/a/3zbkpjqhds

 

 

OPEN a standard EXNESS Account & START TRADING ONLY WITH 10 USD.

Sign up for the AWARD-WINNING Forex Trading Account today.

https://one.exness.link/a/3zbkpjqhds

 

 

 

Join Exness Trading or Get further info.


Leave a Comment